Zasady udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystania określa ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje:

  1. Udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lublińcu.
  2. Przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

  1. Dla informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lublińcu nie zostały określone odrębne warunki ponownego wykorzystywania, użytkownicy informacji w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązani do:

              1) poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji,

              2) udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,

              3) informowania o przetworzeniu informacji pozyskanej do ponownego wykorzystywania.

  1. Dla informacji udostępnianej na wniosek Starostwo określa warunki udostępniania informacji w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania:

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.

Szczegółowy tryb załatwiania wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego określa ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Opłaty:

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Starostwo może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Tryb odwoławczy:

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej i/lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu, w drodze decyzji, rozstrzyga się o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie.

Odmowa przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w drodze decyzji może nastąpić w przypadku, gdy:

  1. prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
  2. realizacja wniosku wymaga przetworzenie informacji i spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności , zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy.

Do decyzji o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektor publicznego oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Od decyzji przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 352),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zasady udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystania.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lublińcu - ul. Paderewskiego 7
Informację opublikował:Mirosław Kowalik
Data publikacji:27.01.2012 12:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Mirosław Kowalik
Data aktualizacji:05.06.2017 11:38