Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, zapisanych w księdze wieczystej CZ1L/00052435/8 oraz CZ1L/00060219/7 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego, położonych w okolicach ulicy Częstochowskiej i ulicy Kochcickiej, oznaczonych numerami:

Lp.

Numery działki

Rodzaj użytków

Cena wywoławcza

+ VAT

1.

Działka nr 1976/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 620 m2

 

+ udział 1/3 części w działce nr 1970/107,k.m. 5, obręb Lubliniec pow. 459 m²
(na działce znajduje się gazociąg)

 

 

dot. działki 1976/107:

B – 620 m2

 

45 000,00 zł + 23 % VAT
(w tym wartość udziału 4 200,00 zł)

 

dot. działki
1970/107
dr – 459 m²

2.

Działka nr 1978/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 594 m2

(na działce znajdują się płyty betonowe, a przez środek działki, równolegle do granicy działki 1979/107 przebiega gazociąg)

 

dot. działki
1978/107

B – 594 m2

39 000,00 zł + 23 %VAT

3.

Działka nr 1979/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 1153 m2

(na działce znajduje się płyta betonowa)

dot. działki
1979/107

B – 1153 m2

75 000,00 zł + 23 % VAT

4.

 

Działka nr 1980/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 525 m2 (na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia, oraz płyty betonowe)

 

działka nr 1986/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 482 m2

(działka częściowo zadrzewiona)

 

dot. działki 1980/107:

B – 525 m2

 

 

66 000,00 zł + 23 %VAT

dot. działki 1986/107:

B – 482 m2

 

5.

 

Działka nr 1990/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 645 m2 , (działka częściowo zadrzewiona)

 

działka nr 1984/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 60 m2

 (na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia)

dot. działki 1990/107:

B – 645 m2

 

46 000,00 zł + 23 % VAT

dot. działki 1984/107:

B – 60 m2

 

6.

Działka nr 1991/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 209 m2 (na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia, działka częściowo zadrzewiona)

 

działka nr 1993/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 434 m2

 (na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia, działka częściowo zadrzewiona)

 

działka nr 1985/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 1 m2

(na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia)

 

 działka nr 1994/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 59 m2

(na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia)

 

dot. działki 1991/107:

B – 209 m2

 

46 000,00 zł + 23 % VAT

dot. działki 1993/107:

RIVb – 434 m2

dot. działki 1985/107:

B – 1 m2

 

dot. działki 1994/107:

RIVb – 59 m2

 

Przedmiotowe działki na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca zatwierdzonego uchwałą Nr 521XLVII/2014 Rady Miejskiej z dn. 29 kwietnia 2014 r. opublik.  w Dz. Urz. woj.  śląskiego rocznik 2014 z dn. 7 maja 2014 r. poz. 2717 oraz zatw. uchwałą Rady Miejskiej Nr 416/XXXVIII/09 dn. 31.03.2009 r. publik. w Dz. Urz. Nr 95 woj. śląskiego dn. 03.06.2009 r. poz. 2149

mają następujące przeznaczenie:

Ustalenia planu dla działek nr 1976/107, 1978/107, 1979/107, 1980/107, 1986/107, 1990/107, 1984/107, 1991/107, 1985/107:

9. M/U - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej

Ustalenie planu dla działki nr 1970/107:

KDWp – tereny dróg wewnętrznych ruchu pieszego

KD-D – drogi publiczne-dojazdowe (wschodnia część działki) 

KD-L – drogi publiczne – lokalne (zachodnia część działki)

Ustalenia planu dla działek nr 1993/107, 1994/107:

1MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Określenie sposobu zagospodarowania i warunków ewentualnej zabudowy (w tym zakazy i dopuszczenia) następuje na podstawie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe działki nie znajdują się w obszarze rewitalizacji i nie podlega ustanowionemu na rzecz gminy prawa pierwokupu w myśl art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 485).

Z pełnym tekstem i rysunkiem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ulicy Paderewskiego 5.

Nieruchomości w kształcie foremnym. Kształt i wielkość umożliwiają dogodne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w planie miejscowym. Teren płaski.

Należność za sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości jest płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), nie może być krótszy niż 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego (Załącznik do uchwały nr 742/CXLIV/2021 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu)
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lublińcu - ul. Paderewskiego 7
Informację opublikował:Mirosław Włodarczyk
Data publikacji:30.07.2021 09:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jolanta Grabińska
Informację aktualizował:Mirosław Włodarczyk
Data aktualizacji:30.07.2021 09:34