Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.10.2017 11:50 RKP.525.018.2017 Oferta Towarzystwa Ekumenicznego Sanus Vivere z siedzibą w Kochcicach na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej pn. Dać Szansę Zdrowiu 17'.
17.10.2017 14:22 WRSZ.8023.3.1.2017 Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag.
13.10.2017 14:32 WB.6740.1.2.2017 Obwieszczenie Starosty Lublinieckiego z dnia 13 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa przejazdów kolejowych na linii nr 61 realizowanego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej" na linii kolejowej nr 61 Kielce-Fosowskie.
09.10.2017 13:01 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali wraz z modernizacją ewidencji gruntów w obrębie: LUBECKO w gminie Kochanowice.
04.10.2017 15:29 Uchwała Nr 708/CXXIX/2017 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 4 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lublinieckim w 2018 roku
04.10.2017 15:21 Uchwała Nr 707/CXXIX/2017 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 4 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lublinieckim w 2018 roku
25.09.2017 14:28 WB.6740.527.2017 Informacja o możliwości zapoznania się z treścią decyzji Starosty Lublinieckiego nr 518/2017 z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór w Gminie Ciasna.
22.09.2017 14:38 WB.6740.1.1.2017 Obwieszczenie Starosty Lublinieckiego z dnia 22 września 2017 roku o umorzeniu postępowania administracyjnego, jako bezprzedmiotowe w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
20.09.2017 11:34 RKP.525.017.2017 Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kochanowicach z siedzibą w Kochanowicach na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. X Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze jednostek OSP powiatu lublinieckiego.
20.09.2017 11:25 RKP.525.016.2017 Oferta Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Powiatowe w Lublińcu z siedzibą w Lublińcu na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej pn. Edukacja diabetologiczna chorych na cukrzycę i ich rodzin.
20.09.2017 11:04 RKP.525.015.2017 Oferta Ludowego Klubu Sportowego "LISWARTA" z siedzibą w Lisowie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. IV Turniej o mistrzostwo powiatu lublinieckiego w kategoriach junior, senior oraz open w tenisie stołowym.
13.09.2017 08:24 Konsultacje projektu "Programu współpracy powiatu lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".
09.08.2017 14:56 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Lublińcu Nr 654/CXVII/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku).
09.08.2017 14:49 RKP.525.014.2017 Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy-Sośnica z siedzibą w Woźnikach na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Bliżej teatru.
07.08.2017 12:34 OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBLINIECKIEGO WB.6740.1.1.2017 z dnia 07 sierpnia 2017r. o wszczęciu postępowania
03.08.2017 10:35 Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany Ośrodek Szkolenia Kierowców za I półrocze 2017 roku.
21.07.2017 15:06 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Skarbu Państwa (załącznik do Zarządzenia Starosty Lublinieckiego Nr 40/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku).
07.07.2017 13:02 WGM.0025.0017.2017 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego (załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Lublińcu Nr 644/CXV/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku).
29.06.2017 10:44 WGK.6621.6.0039.2016 Ogłoszenie Starosty Lublinieckiego z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków w obrębach Jawornica i Kochcice gminy Kochanowice.
27.06.2017 11:30 WOŚ.6222.2.2017 INFORMACJA Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) w związku z art. 218 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 poz. 519 z późn. zm.) Starosta Lubliniecki podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Makpol Recykling Sp. z o. o. ul. Oleska 20, 42-700 Lubliniec pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do przetwarzania odpadów w Lublińcu przy ul. Inwestycyjnej, zlokalizowanej na działce nr 1879/129, arkusz mapy 5, obręb Lubliniec, gmina Lubliniec.
23.06.2017 12:55 RKP.525.013.2017 Oferta Ochotnicznej Straży Pożarnej Solarnia z siedzibą w Solarni na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Konkurs na Najtwardszego Strażaka - Pawonków 2017.
14.06.2017 14:56 RKP.525.012.2017 Oferta Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska z siedzibą w Katowicach reprezentowanego przez Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Lublińcu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Patriotyczny Lubliniec – oddaj hołd Powstańcom Warszawskim.
06.06.2017 15:24 RKP.525.011.2017 Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Lisowice w Województwie Śląskim na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. IV Rodzinny Rajd Rowerowy pn. Rowerem nad Małą Panew.
06.06.2017 15:09 RKP.525.010.2017 Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kochcicach na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Mecz towarzyski OSP i MDP.
05.06.2017 11:41 WRSZ.8023.16.2017 Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag.
01.06.2017 14:13 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 132, arkusz mapy 1, obręb 0003 Glinica, jednostka ewidencyjna 240703_2 Ciasna.
01.06.2017 11:23 WB.6740.242.2017 Informacja o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie dot. możliwości zapoznania się z treścią decyzji Starosty Lublinieckiego nr 269/2017 z dnia 31 maja 2017 r. wydaną na wniosek złożony w dniu 5 maja 2017 r. przez BRUK Sp. z o.o., 42-714 Lisów, ul. Częstochowska nr 19 w sprawie wydania pozwolenia na "Rozbudowę hali produkcyjnej - wdrożenie innowacyjnego sposobu wytwarzania kostki brukowej o zwiększonych parametrach użytkowych" w Lisowie przy ul. Częstochowskiej nr 19.
24.05.2017 15:18 WGK.6642.1.566.2017 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek, wznowieniu znaków granicznych / wyznaczeniu punktów granicznych oraz o przyjęciu granic [Działka nr 91 z k.m.: 1Droniowiczki (KW: CZ1L/00001358/2), Obręb Lubliniec z działką przyległą: nr 131/16 (KW: CZ1L/00015490/0)].
24.05.2017 13:50 WB.6740.200.2017 Informacja o możliwości zapoznania się z treścią decyzji Starosty Lublinieckiego nr 248/2017 z dnia 19 maja 2017r. wydaną na wniosek złożony w dniu 18 kwietnia 2017r. przez DA GAMA Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Inwestycyjna 4 w imieniu, której wystąpił Pełnomocnik - Pan Witold Rudecki - Architektonika, ul. Jasnogórska 102A/3, 42-200 Częstochowa, w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa hali magazynowej oraz realizacja elementów infrastruktury i urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania obiektu, w Lublińcu przy ul. Inwestycyjnej 4 (dz. nr 1880/129, am. 5, obr. 0002 Lubliniec) oraz informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy będącej w posiadaniu tutejszego organu
22.05.2017 15:11 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali wraz z modernizacją ewidencji gruntów w obrębach: Babienica, Psary i Piasek w gminie Woźniki.
19.05.2017 13:49 Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag.
12.05.2017 13:49 WB.6740.191.2017 Decyzja Nr 225/2017 z dnia 10 maja 2017 roku dotycząca budowy Zakładu Produkcji Tektury Falistej i Opakowań EUROBOX Polska Sp. z o.o. w Lublińcu przy ul. Inwestycyjnej.
09.05.2017 15:10 RKP.525.009.2017 Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Łagiewniki Małe z siedzibą w Łagiewnikach Małych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Festyn rodzinny.
08.05.2017 15:24 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (Draliny, ul. Pawonkowska 6, działka nr 219/99, Karta 1 Draliny).
05.05.2017 10:39 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego (załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Lublińcu Nr 598/CVI/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku).
26.04.2017 15:18 Szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
25.04.2017 14:41 RKP.525.007.2017 Oferta Caritas Diecezji Gliwickiej z siedzibą w Gliwicach na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. XVII Powiatowa Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.
19.04.2017 15:18 RKP.525.008.2017 Oferta Społecznego Towarzystwa Badmintona "ENERGIA" na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. XII Otwarty Turniej Badmintona o Puchar Starosty.
12.04.2017 14:34 RKP.525.006.2017 Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lubecko na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. I Konkurs orki zabytkowymi traktorami.
12.04.2017 14:30 RKP.525.005.2017 Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublińcu na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej pn. Zaprezentowanie Klubu Lublinieckich Amazonek w trakcie kampanii "Twoje TAK ma znaczenie".

1 2 3 4 5 6 następna