Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.05.2020 10:48 WB.6740.276.2020 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej
24.04.2020 11:37 Dotacje dla szkół niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Lublinieckiego w 2020 r.
17.04.2020 12:28 WB.6740.846.2019 Informacja o możliwości zapoznania się z treścią decyzji Starosty Lublinieckiego nr 211/2020 z dnia 08 kwietnia 2020r dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowo-socjalnym i technicznym, z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, teletechniczną, wod.-kan, gazową, c.o., wentylacji) budowa urządzeń budowlanych związanych z budynkiem tj. dojścia, dojazdy, parkingi oraz zewnętrznych odcinków instalacji (elektrycznej, teletechnicznej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej), budowa budynku portierni wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, wod.-kan., gazową, c.o., wentylacji), budowa magazynu gazów technicznych oraz budowa zbiornika ppoż., retencyjnego na wodę
17.04.2020 12:16 Informacja dotycząca planowanych zabiegów ograniczenia liczebności populacji szkodliwych owadów leśnych
10.04.2020 13:18 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych, w ramach inwestycji pn. "Budowa rurociągu produktowego o średnicy nominalnej DN250 relacji Boronów - Trzebinia wraz z infrastrukturą techniczną", posiadającej status strategicznej inwestycji w sektorze naftowym
24.03.2020 09:58 WB.6740.843.2019 Informacja o możliwości zapoznania się z treścią decyzji Starosty Lublinieckiego nr 175/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji bazowej LBL7005A wraz z wewnętrzną linią zasilającą” w miejscowości Rusinowice (dz. nr 795, obręb 0004 Rusinowice)
23.03.2020 12:02 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Bazy Paliw Nr 3 w Boronowie istniejącym wylotem do rzeki Boronowski w km 10+267
13.03.2020 16:52 Informacja o zawieszeniu do odwołania osobistych porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu lublinieckiego
11.03.2020 15:18 WKP.525.4.2020 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. 4 Satisfashion.pl Bieg Lubliniecki
09.03.2020 08:35 Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do oddania w najem zlokalizowanej w budynku będącym siedzibą Starostwa Powiatowego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7, stanowiącego własność Powiatu Lublinieckiego (załącznik do uchwały Nr 331/LIX/2020 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 04 marca 2020 r.)
02.03.2020 12:39 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego (załącznik do uchwały Nr 326/LVIII/2020 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 26 lutego 2020 r.)
02.03.2020 11:48 WB.6740.843.2019 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej
25.02.2020 12:46 WB.6740.13.2020 Informacja o możliwości zapoznania się z treścią decyzji Starosty Lublinieckiego nr 104/2020 z dnia 21 lutego 2020r. w sprawie wydania pozwolenie na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Lubliniec.” W zakresie przebudowy infrastruktury drogowej i technicznej”
24.02.2020 13:18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego (załącznik do uchwały Nr 321/LVII/2020 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 19 lutego 2020 r.)
20.02.2020 15:27 WB.6740.101.2020 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej
11.02.2020 08:19 Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany Ośrodek Szkolenia Kierowców (OSK)
24.01.2020 08:36 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (załącznik do uchwały nr 298/LIII/2020 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 22 stycznia 2020 roku)
16.01.2020 14:34 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Powiatu w Lublińcu w sprawie likwidacji Medyczno-Społecznej Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi
14.01.2020 14:12 Informacja o możliwości zapoznania się z treścią decyzji Starosty Lublinieckiego nr 24/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. dot. inwestycji pn. BUDOWĘ HALI MAGAZYNOWEJ w miejscowości Jeżowa, ul. Polna, 42-793 Ciasna (dz. nr 194 obręb 0004 Jeżowa)
13.01.2020 15:25 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (załącznik do uchwały Nr 287/XLIX/2019 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 30.12.2019 r.)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna