Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2019 10:52 Informacja o przyjęciu uchwałą Nr 110/VII/2019 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 6 listopada 2019 r. dokumentu „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lublinieckiego na lata 2019-2022”
20.12.2019 12:59 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (załącznik do uchwały Nr 275/XLVII/2019 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 11 grudnia 2019 r.)
12.12.2019 10:41 Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – zmiany dyżurów
10.12.2019 13:39 WB. 6740.718.2019 Informacja o możliwości zapoznania się z treścią decyzji Starosty Lublinieckiego nr 804/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. dot. inwestycji pn. budowa hali magazynowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku rekreacyjnego na budynek produkcyjno-magazynowy wraz z jego termomodernizacją
06.12.2019 14:34 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Lublińcu nr 267/XLV/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.)
03.12.2019 15:03 WB.6740.698.2019 Informacja o możliwości zapoznania się z treścią decyzji Starosty Lublinieckiego nr 785/2019 z dnia 03 grudnia 2019 r. wydaną na wniosek złożony w dniu 07 października 2019r., w sprawie pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa budynku obory, dobudowa udojni i rozbudowa płyty obornikowej w miejscowości Łagiewniki Małe przy ul. Wyzwolenia 5, 42-772 Pawonków na działce o nr ew. 768/86, obręb 0006 Łagiewniki Małe, Gmina Pawonków oraz informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy będącej w posiadaniu tutejszego organu
03.12.2019 13:28 WGM.6853.0019.2019 Decyzja w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 164/14, na karcie mapy 1 Droniowiczki, obręb Lubliniec, stanowiącej własność nieżyjącego Teodora Rettig s. Franciszka i Weroniki
26.11.2019 14:26 WB.6740.696.2019 Informacja o możliwości zapoznania się z treścią decyzji Starosty Lublinieckiego nr 762/2019 z dnia 26 listopada 2019 r.
18.11.2019 14:21 Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych wzdłuż linii kolejowej nr 61 w ramach projektu pn. Budowa infrastruktury systemy ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS"
15.11.2019 15:36 Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Lublińcu w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w powiecie lublinieckim w 2020 roku
15.11.2019 15:35 Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej, opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w powiecie lublinieckim w 2020 roku
14.11.2019 14:52 UCHWAŁA NR 111/VII/2019 RADY POWIATU W LUBLIŃCU z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
08.11.2019 12:40 WKP.525.33.2019 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia”
08.11.2019 09:39 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Lublińcu nr 232/XLI/2019 z dnia 23 października 2019 roku)
31.10.2019 09:34 Informacja Starosty Lublinieckiego wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii
24.10.2019 14:04 WKP.525.30.2019 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Scena Patriotyzmu V
24.10.2019 14:00 WKP.525.31.2019 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój i Radość”
10.10.2019 15:33 WKP.525.29.2019 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „XXVII Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Lublinieckiego”
10.10.2019 15:32 WKP.525.28.2019 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Edukacja diabetologiczna chorych na cukrzycę i ich rodzin”
04.10.2019 10:02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Lubliniec

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna