Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.10.2019 10:52 Konsultacje projektu „Programu współpracy powiatu lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”
02.10.2019 09:14 WKP.525.27.2019 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Szlemowisko 2019”
02.10.2019 09:03 WB. 6740.572.2019 Informacja na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji Starosty Lublinieckiego nr 625/2019 z dnia 1 października 2019 r. wydanej na rzecz inwestora: INVADO Sp. z o.o., Dzielna , ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna dot. inwestycji pn. ROZBUDOWĘ KOTŁOWNI O OBIEKT TECHNOLOGICZNY - SPALARNIĘ ODPADÓW STAŁYCH miejscowości Dzielna, ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna (dz. nr 397/73, 96/10, 398/73, 392/68, 399/73)
26.09.2019 14:01 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
19.09.2019 14:56 Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag
13.09.2019 10:21 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego
09.09.2019 08:44 WKP.525.25.2019 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Zawody Sportowo Pożarnicze Jednostek OSP Powiatu Lublinieckiego ”
09.09.2019 08:35 WKP.525.24.2019 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Śladami historii 74 GPP ”
06.09.2019 10:56 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego
05.09.2019 14:30 WGM.6853.0019.2019 Ogłoszenie Starosty Lublinieckiego z dnia 2 września 2019 r. o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 164/14, na karcie mapy Droniowiczki, obrębu Lubliniec, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie elektroenergetycznej sieci kablowej podziemnej SN 15 kV w ramach inwestycji celu publicznego pn Wymiana uszkodzonego kabla SN relacji SE 110/15kV Lubliniec - 38-910 Lubliniec Droniowiczki
28.08.2019 13:50 WB.6740.1.2.2019 OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBLINIECKIEGO WB.6740.1.2.2019 z dnia 26 sierpnia 2019r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie i odwodnieniu ulicy Wiśniowej
26.08.2019 11:39 WB.6740.1.1.2019 OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBLINIECKIEGO WB.6740.1.1.2019 z dnia 23 sierpnia 2019r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi gminnej ulicy Kochanowskiego oraz ulic łączących ul. Kochanowskiego i Oleską w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia drogowego
23.08.2019 08:40 OGŁOSZENIE NR 143/2019 STAROSTY LUBLINIECKIEGO z dnia 23.08.2019 r. w sprawie: projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lublinieckiego.
21.08.2019 15:15 WKP.525.22.2019 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Obchody 90-lecia Klubu.
14.08.2019 12:30 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Dyrektor Zarządy Zlewni Wód Polskich w Sieradzu zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie ul .Wronia 53, 00-874 Warszawa, działającemu przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 5, 40-017 Katowice - reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Polaczek przedstawiciela firmy GRAMAR Sp. z o. o., o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na (...)
13.08.2019 08:44 WKP.525.21.2019 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Promocja Powiatu Lublinieckiego w kraju i za granicą poprzez opracowanie i wydanie publikacji książkowych
13.08.2019 08:22 WKP.525.20.2019 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. MISTRZOSTWA POWIATU LUBLINIECKIEGO W TENISIE ZIEMNYM
09.08.2019 15:24 Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany Ośrodek Szkolenia Kierowców za I półrocze 2019 roku.
06.08.2019 15:20 Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag.
06.08.2019 07:14 WB.6740.1.2.2019 OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBLINIECKIEGO z dnia 5 sierpnia 2019r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie i odwodnieniu ulicy Wiśniowej.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna